ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε στέλεχος και κάθε επιχειρηματία αποτελεί η ορολογία των Δημοσίων Σχέσεων. Ορισμοί που τους συναντάμε συχνά σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα.

Above the line campaign: 
Εκστρατεία επικοινωνίας που περιλαμβάνει αποκλειστικά διαφήµιση (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα µέσα, κινηµατογράφος, εξωτερική διαφήµιση (outdoor).

Account / Λογαριασµός: 
Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν πελάτη ή ένα project/εργασία. Στις εταιρίες δηµοσίων σχέσεων, ως «οµάδα εξυπηρέτησης λογαριασµού» αναφέρεται η οµάδα των στελεχών που συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριµένου πελάτη.  

Below the line campaign: 
Εκστρατεία επικοινωνίας που περιλαµβάνει αποκλειστικά ενέργειες δηµοσίων σχέσεων, προβολής και προώθησης.

Brief: 
Οι οδηγίες και γενικότερα οι πληροφορίες που δίνει ο πελάτης στην εταιρία δηµοσίων σχέσεων ή τη διαφηµισης. 

Broadcast: 
Η επικοινωνία προγραµµάτων ή µηνυµάτων µε χρήση µέσων όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το Internet ή και τα ίδια τα µέσα αυτά (συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος για τα ηλεκτρονικά µέσα: Print Vs Broadcast media).

Brainstorming: 
Η δημιουργική διαδικασία κατά την οποία µια οµάδα στελεχών συσκέπτεται και ανταλλάσσει απόψεις, µε στόχο να βοηθήσει τη σύλληψη και έκφραση ιδεών για ένα συγκεκριµένο θέµα ή πρόβληµα.

B2B / Business to Business: 
Επικοινωνία από επιχειρήσεις/ φορείς προς επιχειρήσεις/ φορείς.

B2C / Business to Consumer: 
Επικοινωνία από επιχειρήσεις/ φορείς προς το καταναλωτικό κοινό.

Client / Πελάτης: 
Η εταιρία ή ο φορέας που εργοδοτεί µια εταιρία δηµοσίων σχέσεων.

Clipping / Cutting: 
Απόκοµµα από µια εφηµερίδα ή περιοδικό που αφορά σε έναν λογαριασµό και περιλαµβάνει µηνύµατα, ειδήσεις ή πληροφορίες για τον πελάτη και/ ή τα προϊόντα /υπηρεσίες του.

Community Relations / Επικοινωνία µε Τοπικές Κοινωνίες: 
Επικοινωνία που αφορά στη δηµιουργία σχέσεων µιας επιχείρησης µε την τοπική κοινωνία, στη δηµιουργία γνώσης και κατανόησης του ρόλου και της δραστηριότητας της επιχείρησης και στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος γύρω από αυτήν.

Communication / Επικοινωνία: 
Η µεταφορά ή µετάδοση πληροφοριών, ιδεών ή συµπεριφορών από ένα πρόσωπο/ φορέα σε ένα άλλο πρόσωπο/ φορέα. Προϋποθέτει έναν ποµπό, έναν δέκτη και ένα µήνυµα.

Competition / Ανταγωνισµός: 
Οι εταιρίες που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο της αγοράς και αναφέρονται στους ίδιους καταναλωτές.

Contract / Σύµβαση: Συµφωνία µεταξύ της εταιρίας δηµοσίων σχέσεων και του πελάτη που αναφέρεται στους συµφωνηθέντες στόχους, χρονοδιάγραµµα, επίπεδα εξυπηρέτησης, αµοιβές και χρεώσεις.

Copy / Κείµενο: 
Το κείµενο που συγγράφει µια εταιρία δηµοσίων σχέσεων για ένα δελτίο τύπου, ένα άρθρο κ.λπ. 

Copy-Writing / Σύνταξη Κειµένων: 
Η δηµιουργία κειµένων. 

Corporate Communications / Εταιρική Επικοινωνία: 
Η συνολική επικοινωνιακή δραστηριότητα µιας επιχείρησης που έχει σχεδιαστεί µε βάση τους στρατηγικούς στόχους της ώστε να διαµορφώσει την αντίληψη και εικόνα του κοινού για αυτήν. 

Corporate Social Responsibility / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 
Η διαρκής ηθική υποχρέωση των επιχειρήσεων να συνδυάζουν τη συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη µε την υπεύθυνη χρήση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών πόρων (ποιότητα ζωής των εργαζοµένων τους, συµµετοχή στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται, ευρύτερη κοινωνική προσφορά). Ο ρόλος των δηµοσίων σχέσεων σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να χαράξει και να υλοποιήσει τη στρατηγική της επιχείρησης ως ενεργού και υπεύθυνου «εταιρικού πολίτη» (corporate citizen) που λειτουργεί µε διαφάνεια.

Crisis Management / Διαχείριση Κρίσεων: 
Ο σχεδιασµός, η προετοιµασία και η υποστήριξη για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του επικοινωνιακού µέρους ενδεχόµενης κρίσης ενός πελάτη/ επιχείρησης. Η διαχείριση κρίσεων αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση πρέπει να επικοινωνήσει µε όλα τα κοινά που την ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό περιλαµβάνει την εκπαίδευση ατόµων που θα µιλούν µε τα ΜΜΕ, τον συντονισµό δράσεων για έξοδο από την κρίση και τη διασφάλιση µιας ενιαίας εικόνας για την εταιρία. Η διαχείριση κρίσεων συνδέεται στενά µε τη διαχείριση θεµάτων (issues management).

Cue sheet: 
Ενηµερωτικές σηµειώσεις για να βοηθηθεί ένα στέλεχος που θα µιλήσει στα ΜΜΕ και να προετοιµαστεί για µια συνέντευξη. Οι «υποδείξεις» (cues) θα πρέπει να καλύπτουν τα θέµατα που εκτιµάται ότι θα τεθούν στη συνέντευξη καθώς και τη στάση που πρέπει να τηρηθεί.

E-PR / Online PR: Η επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα κοινά µέσω internet και µε χρήση νέων τεχνολογιών. 


Editorial: Υπογεγραµµένο κείµενο/ άρθρο που δηµοσιεύεται στον τύπο και εκφράζει άποψη ή θέση.

Embargo: «Προειδοποίηση/ ενηµέρωση» για τα ΜΜΕ ώστε να µην δηµοσιοποιήσουν µια είδηση µέχρι την ηµεροµηνία/ ώρα που αναγράφεται στο δελτίο τύπου (συνήθως εµφανίζεται στο πάνω µέρος της πρώτης σελίδας του δελτίου τύπου ή της δήλωσης).

Environmental Communications: Επικοινωνία που αφορά στις θέσεις και ενέργειες µιας επιχείρησης ως προς το περιβάλλον, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων από µέρους της και την περιβαλλοντική επίδραση της δραστηριότητάς της.

Evaluation / Αξιολόγηση: Η µέτρηση της επίτευξης των συµφωνηθέντων στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρία δηµοσίων σχέσεων και τον πελάτη πριν από την έναρξη ενός προγράµµατος/ ενέργειας (όπως π.χ. µια εκστρατεία media relations). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για τον περαιτέρω σχεδιασµό και την εξέλιξη ενός προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων καθώς και ως σηµείο αναφοράς σε σχέση µε το σύνολο των στόχων που έχουν τεθεί.

Event Management: Ο σχεδιασµός και η διαχείριση µιας εκδήλωσης µε αντικείµενο την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για µια επιχείρηση/ προϊόν.

Exposure: Το µέγεθος της έκθεσης του κοινού στόχος σε ένα άτοµο, µήνυµα, δραστηριότητα, θέµα ή φορέα µέσω των ενεργειών δηµοσίων σχέσεων. Το µέγεθος αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης.

Exclusive / Αποκλειστικό: Είδηση που δίνεται µόνο σε µία συγκεκριµένη εφηµερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό ή website.

Feature Article / Άρθρο: Ευρύ ή σε βάθος άρθρο σε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, ένα website, σε μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή, στο οποίο συζητείται και γίνεται ανάλυση ενός θέματος ή τάσης. Συνήθως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την έρευνα και παραγωγή ενός τέτοιου άρθρου σε αντίθεση με ένα ειδησεογραφικό ρεπορτάζ.

Fees / Αμοιβές: Χρεώσεις των εταιριών δημοσίων σχέσεων στους πελάτες τους, οι οποίες συνήθως τιμολογούνται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, σε σταθερές και ισόποσες δόσεις ή σε προκαταβολική βάση.

Financial PR / Χρηματοοικονομική Επικοινωνία: Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων μιας επιχείρησης με τους μετόχους της και την ευρύτερη οικονομική/ χρηματιστηριακή κοινότητα: χρηματοοικονομικούς αναλυτές, θεσμικούς επενδυτές, χρηματιστηριακές αρχές κ.λπ.

Full Service: Το ευρύτατο σύνολο υπηρεσιών επικοινωνίας που μια εταιρία δημοσίων σχέσεων προσφέρει.

Fundraising / Sponsorship / Χορηγίες: Η επικοινωνιακή προσπάθεια που καταβάλλει μια επιχείρηση/ φορέας/άτομο για την παροχή χρηματικής υποστήριξης ή υποστήριξης σε «είδος» για ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα.

Healthcare PR: Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων μιας επιχείρησης με τις ομάδες κοινού που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.

Industry Relations: 
Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και με κλαδικές ενώσεις.
In House PR: 
Εσωτερικό τμήμα μιας επιχείρησης/ φορέα, αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις.
Integrated Campaign: 
Επικοινωνιακή εκστρατεία που χρησιμοποιεί πολλαπλές τεχνικές προβολής και προώθησης και επιδιώκει την συνεπή επικοινωνία μιας ομάδας μηνυμάτων στις ομάδες κοινού.
Internal Communications / Εσωτερική Επικοινωνία: 
Η αμφίδρομη διάδοση πληροφορίας και η μεθοδευμένη επικοινωνία μιας εταιρίας προς τους εργαζόμενους σε αυτήν, με στόχο την ενημέρωση, την ανταπόκριση σε ζητήματα που τους απασχολούν, τη δημιουργία κινήτρων κ.λπ. Στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συγκαταλέγονται τα newsletters και τα εσωτερικά δίκτυα καθώς και οι εκδηλώσεις για το προσωπικό και τις οικογένειές τους.
Investor Relations / Σχέσεις με Επενδυτές: 
Το πρόγραμμα επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων των εταιριών με τους θεσμικούς επενδυτές και τους μετόχους.
Issues Management: 
Αναγνώριση και παρακολούθηση επίκαιρων και αμφιλεγόμενων θεμάτων που απασχολούν ευρύτερα την κοινή γνώμη ή τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή ειδικές ομάδες κοινού και επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
Logo / Λογότυπο: 
Γράφημα ή σύμβολο που ανήκει σε μια επιχείρηση και συμβολίζει μια εταιρία ή ένα brand.
Media: 
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για τη διάδοση πληροφοριών: εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και Internet.
Media Monitoring: 
Παρακολούθηση της κάλυψης, των αναφορών ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την επιχείρηση, στα ΜΜΕ.
Media Presentation / Training: 
Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων/ φορέων ώστε να εκπροσωπούν με αποτελεσματικό τρόπο τις επιχειρήσεις/ φορείς στα ΜΜΕ.
Media Relations: 
Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων μιας επιχείρησης με τα ΜΜΕ με στόχο τη θετική δημοσιότητα, τη δημιουργία και διατήρηση του ενδιαφέροντος για την επιχείρηση και την αποτελεσματική διείσδυση των μηνυμάτων στις ομάδες κοινού.
Messages / Μηνύματα: 
Φράσεις/ Λέξεις-κλειδιά ή βασικά νοήματα που αποτυπώνουν την επικοινωνιακή στρατηγική και τα οποία μεταδίδονται στις ομάδες κοινού μέσα από κάθε δημόσια έκφραση του πελάτη.
News or Press Release / Δελτίο Τύπου: 
Γραπτή ή ηλεκτρονική ενημέρωση που περιέχει πληροφορίες, η οποία αποστέλλεται στα ΜΜΕ για λογαριασμό της επιχείρησης/ φορέα με στόχο τη δημοσιότητα.
Press Conference / Συνέντευξη Τύπου: Άμεση, ζωντανή ενημέρωση δημοσιογράφων μετά από πρόσκληση μιας επιχείρησης/ φορέα. Η συνήθης πρακτική είναι μια αρχική παρουσίαση του θέματος την οποία ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις.
Pitch / Spec / Διαγωνισμός: 
Η διαγωνιστική παρουσίαση προτάσεων από συμμετέχουσες εταιρίες σε δυνητικούς πελάτες με στόχο την επιλογή τους. Στις προτάσεις αυτές η εταιρία περιγράφει πώς αντιμετωπίζει και προτίθεται να διαχειριστεί το θέμα. Πρέπει να προηγείται brief από την πλευρά του πελάτη.
Press Pack / Kit: 
Πακέτο πληροφόρησης που δίνεται από την επιχείρηση στα ΜΜΕ. Συνήθως περιλαμβάνει γενικό ενημερωτικό υλικό, φωτογραφίες, εικόνες και δελτία τύπου.
Press Office / Γραφείο Τύπου: 
Η υπηρεσία που διαχειρίζεται τη δημοσιότητα και τις σχέσεις με τα μέσα μιας επιχείρησης/ φορέα.
Proposal / Πρόταση: 
Έγγραφο που προτείνει και αναπτύσσει μια επικοινωνιακή δραστηριότητα: πρόταση, πρόγραμμα, εκστρατεία ή ενέργεια σε υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες.
Public Relations / Δημόσιες Σχέσεις: 
Οι Δημόσιες Σχέσεις ασχολούνται με τη διαμόρφωση της φήμης μιας επιχείρησης/ φορέα/ προσώπου, δηλαδή της διαχείρισης των αντιλήψεων των άλλων γι’ αυτόν. Η πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται ως η επαγγελματική πρακτική που προστατεύει τη φήμη με στόχο την κατανόηση, τη στήριξη από τα ενδιαφερόμενα κοινά και την άσκηση επιρροής στη γνώμη και συμπεριφορά τους.
Public Affairs / Lobbying: 
Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων και της επιρροής μιας επιχείρησης/ φορέα με κρατικούς, δημόσιους, θεσμικούς και νομοθετικούς φορείς και αντίστοιχες ομάδες κοινού.
Publicity / Δημοσιότητα:
 Η διάδοση πληροφοριών για τη δράση μιας επιχείρησης μέσα από τα ΜΜΕ χωρίς άμεση ή έμμεση χρέωση από τα μέσα.
Research / Έρευνα: 
Προσδιορισμός των θέσεων και της συμπεριφοράς των ομάδων κοινού που ενδιαφέρουν μια επιχείρηση με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις σε δείγμα κοινού με στόχο τη χάραξη στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων.
Sector-Trade Press / Κλαδικά ΜΜΕ: 
ΜΜΕ που καλύπτουν εξειδικευμένες δραστηριότητες και απευθύνονται σε διάφορες επιχειρηματικές και επαγγελματικές ομάδες.
Teaser: 
Επικοινωνιακή (διαφημιστική ή προωθητική) ενέργεια που έχει στόχο να εξάρει την περιέργεια και να δημιουργήσει ενδιαφέρον για την κύρια επικοινωνία που ακολουθεί.
Transcript: Γραπτό αντίγραφο των όσων ειπώθηκαν σε μια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή για έναν πελάτη.
Viral Campaign: Εκστρατεία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που παρέχει το Internet να επιτυγχάνει ταχεία διάδοση μηνυμάτων. Το κοινό ενθαρρύνεται να προωθήσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε φίλους, συνεργάτες κ.λπ.