Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Κουλτούρα της επιχείρησης: Τι είναι και πώς να επιλέξετε τους κατάλληλους εργαζόμενους

Το προφίλ του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CR Institute)
Για δέκατη συνεχή χρονιά το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) βραβεύει τις πιο υπεύθυνες ελληνικές εταιρείες, σύμφωνα µε τον Εθνικό ∆είκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, ενώ για τέταρτη χρονιά δίνει και τη διάκριση CRI Pass.

Ποιο είναι όμως το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης; Τι είναι ο δείκτης CR Index; Τι είναι το CRI Pass; 

CR Institute 

Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που εκπροσωπεί αποκλειστικά το Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR INDEX) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC), τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΚΕ και προάγει την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. 
Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου, που πρόσφατα συμπλήρωσε 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, είναι να παρέχει στις Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους. Περισσότερες από 50 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, που απασχολούν στην Ελλάδα χιλιάδες εργαζομένους και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, έχουν συμμετάσχει έως σήμερα στην αξιολόγηση του CR INDEX. 
Επιπλέον, οι δράσεις του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν ανάπτυξη και διαχείριση επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, διοργάνωση βραβεύσεων και εκδηλώσεων, συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
Με σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να μεταφέρει κατάλληλα προσαρμοσμένες για το ελληνικό πλαίσιο γνώσεις και τεχνικές, το Ινστιτούτο αναπτύσσει συνέργειες με διεθνείς φορείς εγνωσμένου κύρους. Προσφάτως, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έγινε πλήρες μέλος του CSR360 Global Partnership Network (CSR360 GPN), του διεθνούς δικτύου εταίρων του BITC. Αποτελείται από 133 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 67 χώρες και ως κύριο στόχο του έχει την προώθηση της ΕΚΕ μέσω της στενής συνεργασίας των μελών του και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθόδων. (http://www.csr360gpn.org/). Το Ινστιτούτο διοικείται από επταμελές Δ.Σ., Πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Δημ. Μαύρος. Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης CR Index

Το πιο αναγνωρισμένο σύγχρονο, στρατηγικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια
Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης CR Index είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια. Αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 
Στην Ελλάδα το CR Index εκπροσωπείται αποκλειστικά από το  Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  εδώ και 10 χρόνια με στόχο την παροχή στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, του πιο αναγνωρισμένου εργαλείου  αξιολόγησης και σημείου αναφοράς για  την αναγνώριση των επιδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια.
Σημειώνεται ότι ο Δείκτης δεν εξετάζει συγκεκριμένες δράσεις αλλά τη συνολική στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την αγορά.

Τι εξετάζει ο Δείκτης (4 Τομείς Διαχείρισης)

Ο δείκτης CRI είναι ένα σύγχρονο, στρατηγικό εργαλείο που μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή τους:
-  Στην Κοινωνία
-  Στο Περιβάλλον
-  Στην Αγορά και στους καταναλωτές
-  Στους εργαζομένους