Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πως ωφελείται εκείνος που παρέχει καλή εξυπηρέτηση στους πελάτες;

ΜΜΕ, τέλος στην «απευθείας τιμολόγηση».Καταργείται στην ουσία η υποχρεωτική απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μέσα, καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή ορίζεται πως από την 1η Φεβρουαρίου 2018 «η καταχώρηση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, πραγματοποιείται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο».

 Όπως είναι σαφές, εγκαταλείπεται η ρύθμιση που επέβαλλε να μη μεσολαβεί διαφημιστής και υπογραμμίζεται πως όταν αυτό συμβαίνει, η εντολή εκδίδεται βάσει προϋφιστάμενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφημιζόμενου, ο οποίος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το διαφημιστή έναντι του μέσου για την εξόφληση του τελευταίου, εκτός αν ο διαφημιζόμενος έχει ήδη καταβάλει στο διαφημιστή το σύνολο της αξίας της συναλλαγής με αυτό (συγκεκριμένο μέσο).

Επίσης, αναφέρεται ότι τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου) παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου και αν μεσολαβεί και διαφημιστής, και του διαφημιστή. 
Η τροπολογία, επίσης, προβλέπει ότι τα μέσα δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά.

Ακόμη η τροπολογία επιφέρει και αλλαγές αναφορικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου. Συγκεκριμένα, ορίζεται πως η ΕΙΤΗΣΕΕ, ο ΣΔΕ και η ΕΔΕΕ θα είναι οι φορείς που θα συστήσουν το διαχειριστή του συστήματος και εισάγεται ο ορισμός του «Υπεύθυνου λειτουργίας» ως του νομικού προσώπου στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την υποστήριξη και τη λειτουργία του συστήματος.

Επίσης, παρέχεται εφεξής η δυνατότητα (αντί της υποχρέωσης, που ίσχυε έως σήμερα) συμμετοχής δημοσίων τηλεοπτικών οργανισμών και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας στο σύστημα.

Επίσης, μετατίθεται κατά τέσσερις μήνες (από 1η Ιανουαρίου 2019 αντί για 1η Σεπτεμβρίου 2018) η υποχρέωση καταγραφής κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών στο σύστημα.