Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Κουλτούρα της επιχείρησης: Τι είναι και πώς να επιλέξετε τους κατάλληλους εργαζόμενους

Γλωσσάρι Δημοσίων Σχέσεων (Μέρος Α')Απαραίτητο εργαλείο για κάθε στέλεχος και κάθε επιχειρηματία αποτελεί η ορολογία των Δημοσίων Σχέσεων. Συλλέξαμε για εσάς ορισμούς που συναντάμε συχνά σε μελέτες, έρευνες και προγράμματα.

Above the line campaign: 
Εκστρατεία επικοινωνίας που περιλαμβάνει αποκλειστικά διαφήµιση (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα µέσα, κινηµατογράφος, εξωτερική διαφήµιση (outdoor).

Account / Λογαριασµός: 
Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν πελάτη ή ένα project/εργασία. Στις εταιρίες δηµοσίων σχέσεων, ως «οµάδα εξυπηρέτησης λογαριασµού» αναφέρεται η οµάδα των στελεχών που συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριµένου πελάτη.  

Below the line campaign: 
Εκστρατεία επικοινωνίας που περιλαµβάνει αποκλειστικά ενέργειες δηµοσίων σχέσεων, προβολής και προώθησης.

Brief: 
Οι οδηγίες και γενικότερα οι πληροφορίες που δίνει ο πελάτης στην εταιρία δηµοσίων σχέσεων ή τη διαφηµισης. 

Broadcast: 
Η επικοινωνία προγραµµάτων ή µηνυµάτων µε χρήση µέσων όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το Internet ή και τα ίδια τα µέσα αυτά (συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος για τα ηλεκτρονικά µέσα: Print Vs Broadcast media).

Brainstorming: 
Η δημιουργική διαδικασία κατά την οποία µια οµάδα στελεχών συσκέπτεται και ανταλλάσσει απόψεις, µε στόχο να βοηθήσει τη σύλληψη και έκφραση ιδεών για ένα συγκεκριµένο θέµα ή πρόβληµα.

B2B / Business to Business: 
Επικοινωνία από επιχειρήσεις/ φορείς προς επιχειρήσεις/ φορείς.

B2C / Business to Consumer: 
Επικοινωνία από επιχειρήσεις/ φορείς προς το καταναλωτικό κοινό.

Client / Πελάτης: 
Η εταιρία ή ο φορέας που εργοδοτεί µια εταιρία δηµοσίων σχέσεων.

Clipping / Cutting: 
Απόκοµµα από µια εφηµερίδα ή περιοδικό που αφορά σε έναν λογαριασµό και περιλαµβάνει µηνύµατα, ειδήσεις ή πληροφορίες για τον πελάτη και/ ή τα προϊόντα /υπηρεσίες του.

Community Relations / Επικοινωνία µε Τοπικές Κοινωνίες: 
Επικοινωνία που αφορά στη δηµιουργία σχέσεων µιας επιχείρησης µε την τοπική κοινωνία, στη δηµιουργία γνώσης και κατανόησης του ρόλου και της δραστηριότητας της επιχείρησης και στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος γύρω από αυτήν.

Communication / Επικοινωνία: 
Η µεταφορά ή µετάδοση πληροφοριών, ιδεών ή συµπεριφορών από ένα πρόσωπο/ φορέα σε ένα άλλο πρόσωπο/ φορέα. Προϋποθέτει έναν ποµπό, έναν δέκτη και ένα µήνυµα.

Competition / Ανταγωνισµός: 
Οι εταιρίες που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο της αγοράς και αναφέρονται στους ίδιους καταναλωτές.

Contract / Σύµβαση: Συµφωνία µεταξύ της εταιρίας δηµοσίων σχέσεων και του πελάτη που αναφέρεται στους συµφωνηθέντες στόχους, χρονοδιάγραµµα, επίπεδα εξυπηρέτησης, αµοιβές και χρεώσεις.

Copy / Κείµενο: 
Το κείµενο που συγγράφει µια εταιρία δηµοσίων σχέσεων για ένα δελτίο τύπου, ένα άρθρο κ.λπ. 

Copy-Writing / Σύνταξη Κειµένων: 
Η δηµιουργία κειµένων. 

Corporate Communications / Εταιρική Επικοινωνία: 
Η συνολική επικοινωνιακή δραστηριότητα µιας επιχείρησης που έχει σχεδιαστεί µε βάση τους στρατηγικούς στόχους της ώστε να διαµορφώσει την αντίληψη και εικόνα του κοινού για αυτήν. 

Corporate Social Responsibility / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η διαρκής ηθική υποχρέωση των επιχειρήσεων να συνδυάζουν τη συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη µε την υπεύθυνη χρήση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών πόρων (ποιότητα ζωής των εργαζοµένων τους, συµµετοχή στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται, ευρύτερη κοινωνική προσφορά). Ο ρόλος των δηµοσίων σχέσεων σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να χαράξει και να υλοποιήσει τη στρατηγική της επιχείρησης ως ενεργού και υπεύθυνου «εταιρικού πολίτη» (corporate citizen) που λειτουργεί µε διαφάνεια.

Crisis Management / Διαχείριση Κρίσεων: 
Ο σχεδιασµός, η προετοιµασία και η υποστήριξη για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του επικοινωνιακού µέρους ενδεχόµενης κρίσης ενός πελάτη/ επιχείρησης. Η διαχείριση κρίσεων αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση πρέπει να επικοινωνήσει µε όλα τα κοινά που την ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό περιλαµβάνει την εκπαίδευση ατόµων που θα µιλούν µε τα ΜΜΕ, τον συντονισµό δράσεων για έξοδο από την κρίση και τη διασφάλιση µιας ενιαίας εικόνας για την εταιρία. Η διαχείριση κρίσεων συνδέεται στενά µε τη διαχείριση θεµάτων (issues management).

Cue sheet: 
Ενηµερωτικές σηµειώσεις για να βοηθηθεί ένα στέλεχος που θα µιλήσει στα ΜΜΕ και να προετοιµαστεί για µια συνέντευξη. Οι «υποδείξεις» (cues) θα πρέπει να καλύπτουν τα θέµατα που εκτιµάται ότι θα τεθούν στη συνέντευξη καθώς και τη στάση που πρέπει να τηρηθεί.

E-PR / Online PR: Η επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα κοινά µέσω internet και µε χρήση νέων τεχνολογιών. 


Editorial: Υπογεγραµµένο κείµενο/ άρθρο που δηµοσιεύεται στον τύπο και εκφράζει άποψη ή θέση.

Embargo: «Προειδοποίηση/ ενηµέρωση» για τα ΜΜΕ ώστε να µην δηµοσιοποιήσουν µια είδηση µέχρι την ηµεροµηνία/ ώρα που αναγράφεται στο δελτίο τύπου (συνήθως εµφανίζεται στο πάνω µέρος της πρώτης σελίδας του δελτίου τύπου ή της δήλωσης).

Environmental Communications: Επικοινωνία που αφορά στις θέσεις και ενέργειες µιας επιχείρησης ως προς το περιβάλλον, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων από µέρους της και την περιβαλλοντική επίδραση της δραστηριότητάς της.

Evaluation / Αξιολόγηση: Η µέτρηση της επίτευξης των συµφωνηθέντων στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρία δηµοσίων σχέσεων και τον πελάτη πριν από την έναρξη ενός προγράµµατος/ ενέργειας (όπως π.χ. µια εκστρατεία media relations). Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για τον περαιτέρω σχεδιασµό και την εξέλιξη ενός προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων καθώς και ως σηµείο αναφοράς σε σχέση µε το σύνολο των στόχων που έχουν τεθεί.

Event Management: Ο σχεδιασµός και η διαχείριση µιας εκδήλωσης µε αντικείµενο την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για µια επιχείρηση/ προϊόν.

Exposure: Το µέγεθος της έκθεσης του κοινού στόχος σε ένα άτοµο, µήνυµα, δραστηριότητα, θέµα ή φορέα µέσω των ενεργειών δηµοσίων σχέσεων. Το µέγεθος αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης.

Exclusive / Αποκλειστικό: Είδηση που δίνεται µόνο σε µία συγκεκριµένη εφηµερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό ή website.