Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Φιλανθρωπίες και εταιρική κοινωνική ευθύνη.


Οι φιλανθρωπίες είναι κομμάτι τις κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης που σέβεται τον εαυτό της και τον συνάνθρωπο.             
     Η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν το σημείο εκκίνησης για τις επιχειρήσεις να αναλάβουν κοινωνικές πρωτοβουλίες, προσφέροντας δωρεάν χριστουγεννιάτικα γεύματα στους εργαζόμενους τους ή δωρεάν ιατρική φροντίδα. 
     Μετά και το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εταιρία αλλά ευρύτερα τη πολιτική και οικονομική παγκόσμια σκηνή. Όπως είχαν υποστηρίξει άλλωστε στις αρχές του ’30 οι Merrick Dodd και Αdolf Berle, “Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να αποτελέσει μια υπηρεσία παρόμοια με έναν κερδοσκοπικό οργανισμό, η οποία ωστόσο, θα αντλεί τα οφέλη της από την αναγνωρισιμότητα και την αποδοχή των εργαζομένων, των πελατών και των συμβαλλόμενων μερών.”
     Μέσω της κοινωνικής ευθύνης η επιχείρηση μπορεί να προβάλλει την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευσυνειδησία, την συνείδηση και την επιχειρηματική της ηθική. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, όλες οι ενέργειες των φιλανθρωπιών έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 
Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη
Η εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη αφορά κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό. Ιατροφαρμακευτικές καλύψεις, ιδιωτική ασφάλιση, bonus, συνεχή εκπαίδευση και άλλες παρόμοιες πρακτικές σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Η εταιρία μπορεί έτσι να προσελκύσει και η συγκρατήσει εξειδικευμένο προσωπικό.
Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη
Η ευθύνη της εταιρείας επεκτείνεται στην τοπική κοινότητα και αφορά ένα ευρύ σύνολο ενεργειών που σχετίζονται με επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές, πελάτες, δημόσιες αρχές ή ΜΚΟ που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται με το περιβάλλον.
Δράσεις

Τοπικές Κοινότητες
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά την ένταξη των εταιρειών στο τοπικό περιβάλλον. Οι εταιρείες συνεισφέρουν στις κοινότητες παρέχοντας θέσεις εργασίας και κοινωνικές παροχές. Επίσης, πολλές βασίζονται σε ένα καθαρό περιβάλλον για την παραγωγή τους ή την προσφορά των υπηρεσιών τους (καθαρός αέρας, καθαρά ύδατα, δρόμοι χωρίς κίνηση).
Επιχειρηματικοί Εταίροι, Προμηθευτές και Καταναλωτές
Η οικοδόμηση καλών σχέσεων με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους προμηθευτές ενδέχεται να οδηγήσει σε καλύτερες τιμές και ευνοϊκότερο ανταγωνισμό.
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και στις τοπικές κοινότητες ξεπερνά το πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων. Πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν κώδικες συμπεριφοράς που συμβάλλουν στην προώθηση διεθνών εργασιακών προτύπων.
Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Ανησυχίες
Πολλές επιχειρήσεις δεσμεύονται για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη. Προγράμματα που ελέγχουν τη χρήση ενέργειας, νερού, πρώτων υλών και των εκπομπών στο περιβάλλον, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών ή ελαχιστοποιώντας το μέγεθος μιας συσκευασίας.