Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πως ωφελείται εκείνος που παρέχει καλή εξυπηρέτηση στους πελάτες;

Διαβάστε τον επιστημονικό ορισμό του πελάτη

Πελάτης είναι ο οργανισμός, το εταιρικό σώμα , το άτομο ή η ομάδα ατόμων που εξασφαλίζει τις επαγγελματικές υπηρεσίες, κάποιας εταιρίας συμβούλων δημοσίων σχέσεων έναντι αμοιβής, για ένα συμφωνημένο πρόγραμμα συμβουλών ή δραστηριοτήτων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας συμβούλων και του πελάτη.

PRCA