Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Summer Holidays

Συνδυασμός των δύο φορέων

Η διεθνής πείρα και πρακτική μας έχει αποδείξει ότι, η συνύπαρξη και ο συνδυασμός των υπηρεσιών εσωτερικού τμήματος και εξωτερικής εταιρίας ή συμβούλου ΔΣ αποτελεί την καλύτερη λύση και θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνοντας ο κάθε φορέας συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εσωτερικό τμήμα

 • Βρίσκεται σε άμεση επαφή με την διοίκηση και εκφέρει την γνώμη του πάνω σε οποιοδήποτε θέμα άπτεται της σφαίρας των ΔΣ. Έτσι, έχει πλήρη γνώση των σχεδιασμών και των δραστηριοτήτων και είναι σε θέση να δράσει προληπτικά.
 • Συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά πάνω σε θέματα πολιτικής, που θα ακολουθήσει ο οργανισμός και εισηγείται την επικοινωνιακή στρατηγική. 
 • Πληροφορεί τη διοίκηση πάνω σε όλα τα εντός και τα εκτός του οργανισμού γεγονότα, στοιχεία, κρίσεις και απόψεις που μπορεί να ενδιαφέρουν. 
 • Προγραμματίζει συντονίζει και κατευθύνει την εργασία του εσωτερικού τμήματος ΔΣ. 
 • Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ Διοίκησης και Εταιρίας ΔΣ. Παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία της εταιρίας των ΔΣ. 
 • Διαπιστώνει καταστάσεις, εισηγείται θέματα και προτείνει βελτιώσεις. 
 • Συνεργάζεται με το τμήμα μελετών και θέτει θέματα προς έρευνα. 

Εξωτερικό τμήμα


 • Διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες ΔΣ, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής υπευθύνου
 • Τηρεί και ενημερώνει το αρχείο ΔΣ του οργανισμού.
 • Προετοιμάζει την «πρώτη ύλη» των διαφόρων εντύπων, περιοδικών και ειδικών εκδόσεων και δίνει στην εταιρία ΔΣ όλα τα απαραίτητα κάθε φορέα στοιχεία.
 • Συνεργάζεται με την εταιρία ΔΣ στην εκτέλεση του προγράμματος.
 • Διεκπεραιώνει απλές εργασίες ΔΣ, όπως την αποστολή καρτών, δώρων, ευχαριστηρίων, την οργάνωση εσωτερικών εκδηλώσεων.